top of page

THINGS framework srl PRIVACYBELEID:

 

Bij THINGS framework srl zetten we ons in voor het behoud en de veiligheid van de vertrouwelijke gegevens van onze bezoekers. Dit privacybeleid legt uit wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u onze site bezoekt of die u aan ons verstrekt.

 

1. DEEL
1.1. "THINGS framework srl"  of "het bedrijf": we begrijpen dat dit ook mensen zijn die voor het bedrijf werken.
1.2. Eigendom: Deze website is eigendom van THINGS framework srl en presenteert aan bezoekers ons bedrijf en zijn diensten beschreven in de statuten van het bedrijf dat openstaat voor Banque Carrefour.

1.3. Verklaring aan de CNIL: In overeenstemming met Wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door Wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot de IT, bestanden en vrijheden, is deze site niet aangemeld bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

2. DOEL
2.1. Privacybeleid dat van toepassing is op iedereen: dit bevat het privacybeleid van het bedrijf ten aanzien van websitebezoekers.  www.thingsframework.eu .  Ze zijn van toepassing op alle goederen, diensten en pagina's die door ons bedrijf worden geleverd. Ze prevaleren boven alle andere clausules en voorwaarden die kunnen voorkomen op andere documenten van een derde partij. Hiervan kan enkel worden afgeweken door middel van een officieel verzoek per e-mail naar het adres: hello@co-tools.be  en met een teruggave van een overeenkomst van het Bedrijf.
2.2. Juridische status voor het bezoeken van deze website: Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en wettelijke autoriteit, wet en autoriteit hebben. deze voorwaarden als een bindende overeenkomst. U bent niet bevoegd om deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit in uw land verboden is of op grond van enige op u van toepassing zijnde wet of regelgeving.
2.3. Geaccepteerd privacybeleid: door de website te bezoeken of te gebruiken, bevestigt u dat u accepteert wat u hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

3. VERZAMELDE INFORMATIE
3.1. Verzamelde analytische informatie: Bij het opstarten of onderhouden van onze site kunnen we de volgende gegevens over u verzamelen: (i) informatie over uw gebruik van onze website, inclusief details van uw bezoeken; (ii) en hoe u er toegang toe krijgt. Dergelijke informatie omvat dataverkeer, datalocatie en andere communicatiegegevens. Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens die via deze site zijn verzameld, buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van gegevens die verband houden met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (met hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna "Google" genoemd. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om analyse van het gebruik van de site door deze laatste mogelijk te maken. Deze geven ons informatie over het computergebruik van een bezoeker. We kunnen waar nodig cookies gebruiken om informatie op uw computer te verzamelen om ons te helpen onze site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door deze cookies te gebruiken. Deze worden van uw computer gedownload en op de computerschijf opgeslagen. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk. Dit zijn statistische gegevens. Deze statistische gegevens geven geen persoonlijke informatie. Google zal de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, rapporten over de activiteit van de site samen te stellen en om andere sites en andere internetdiensten aan de site-exploitant te leveren (artikel §6 1 f RGPD). Het legitieme belang bij de verwerking van gegevens ligt in de optimalisatie van deze site, de analyse van het gebruik van de site en de aanpassing van de inhoud. De belangen van gebruikers worden adequaat beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.

3.2 Wij gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google):  Om formulierinvoer op uw site te beschermen. Deze service wordt gebruikt om menselijke input te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Dit omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Voor dit doel worden uw gegevens aan Google doorgegeven en door hun diensten gebruikt. Uw IP-adres wordt echter eerst door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie - of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte - en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door reCAPTCHA door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Deze verzameling van gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar:  https://policies.google.com/privacy?hl=fr  Door de reCAPTCHA-service te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.
3.3. Verwijder deze verzamelde analytische informatie: u kunt de gegevens die op uw computer zijn opgeslagen aanpassen om cookies te weigeren. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de cookie-instellingen van uw computer in of uit te schakelen door de juiste instelling in de browser te selecteren. De sitebezoeker kan ook voorkomen dat Google via cookies informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt en verwerkt door deze plug-in in de browser te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en de mogelijkheden voor deactivering vindt u in  het privacybeleid van Google ; evenals in  Instellingen voor Google-advertenties .
3.4. Uw persoonlijke gegevens: Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt.  www.thingsframework.eu . Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden in de rubriek “contact”. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

3.4. Uw rechten: U heeft het recht om te allen tijde geïnformeerd te worden over uw opgeslagen persoonsgegevens. U kunt deze informatie verkrijgen door rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze contactpagina. U heeft het recht om te vragen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren. Wij laten u binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Mochten wij niet aan uw verzoek voldoen, dan zullen wij u de redenen daarvoor geven.
3.5. Gebruik van uw informatie: We gebruiken de informatie die we van u verzamelen om u een dienst te verlenen. Daarnaast kunnen we de informatie gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden: om u informatie te verstrekken in verband met onze producten of diensten die u hebt besteld; u informatie verstrekken met betrekking tot andere producten die voor u van belang kunnen zijn. U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materiaal van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke kennisgevingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.
3.6. Openbaarmaking van uw informatie: we zullen uw persoonlijke informatie niet aan een andere partij bekendmaken zonder uw toestemming voor dit privacybeleid of alleen in de volgende gevallen: in het geval dat we een deel of al onze activiteiten aan een koper verkopen; als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven.

 

4. INHOUD:
4.1. Inhoud en materiaal van de website: THINGS framework srl heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. De gepubliceerde informatie wordt te goeder trouw verstrekt en heeft uitsluitend tot doel het publiek een algemeen overzicht te geven van de Vennootschap en haar diensten. De verstrekte informatie kan alleen worden beschouwd als een betrouwbare bron, maar kan echter onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Indien u een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt , gelieve dit per e-mail te melden op het adres hello@co-tools.be, met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het probleem (pagina-vraagprobleem, type computer en gebruikte browser, enzovoort.). Er wordt geen bewijs of garantie gegeven met betrekking tot de geldigheid of reikwijdte van de gepubliceerde informatie.
4.2. Downloads van de website: Alle gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die wordt geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.
4.3 Links van derden: in het geval dat we links naar een derde partij op deze website opnemen, betekent dit niet dat we het privacybeleid van de site van derden onderschrijven of onderschrijven. U moet hun privacybeleid lezen voordat u uw persoonlijke gegevens verzendt. THINGS framework srl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit enig gebruik dat hiervan kan worden gemaakt. elementen. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de bezoeker, die zich dient te houden aan de gebruiksvoorwaarden.

4.4. Links van derden naar THINGS framework srl: THINGS framework srl heeft geen middelen om sites in verband met haar website te controleren. Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van THINGS framework srl. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil opzetten in het beheer van de THINGS framework srl website, zal hij het is aan hem om een e-mail te sturen om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren. THINGS framework srl behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te rechtvaardigen.

4.5. Intellectueel eigendom: deze website bevat materiaal dat eigendom is van THINGS framework srl. Software, afbeeldingen, teksten, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten zijn het exclusieve eigendom van THINGS framework srl, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Dit wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, met inbegrip van in het bijzonder auteursrechten. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze voorwaarden geacht een licentie in of onder deze intellectuele eigendomsrechten te creëren, en u stemt ermee in om niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, wijzigen of er afgeleide werken van maken. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Het materiaal kan op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd.

4.6. Sanctie: Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THINGS framework srl. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden met artikelen L.335-2 en volgende van de Code van de intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

4.7. Behoud van het recht om te wijzigen: We kunnen de Services zonder kennisgeving wijzigen; ophouden met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan services. We kunnen de toegang tot de Services permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving of aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.
4.8 Recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen: We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Controleer deze pagina's daarom regelmatig. Wanneer we de voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn in de voorwaarden. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

5. VERANTWOORDELIJKHEID
5.1. Beperking van aansprakelijkheid: voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is THINGS framework srl op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief, maar niet beperkt tot schade voor winstderving, fondsen van handel , gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt THINGS framework srl geen verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) lichamelijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of enige persoonlijke informatie die daar is opgeslagen.
5.2. Schadeloosstelling: u stemt ermee in THINGS framework srl te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief advocatenhonoraria), die tegen hen worden ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit, of door een relatie met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

5.3. Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting: deze voorwaarden, de hieronder vermelde rechten en rechtsmiddelen, en alle vorderingen en geschillen met betrekking tot deze en/of de diensten, worden in alle opzichten uitsluitend en exclusief beheerst, geïnterpreteerd en gehandhaafd. materiële wetten, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten. Al dergelijke vorderingen en geschillen moeten worden ingediend, en u stemt er hierbij mee in dat ze exclusief worden beslist door een bevoegde rechtbank in Brussel, na een eventuele poging tot bemiddeling. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4. Tegenspraak:  Indien een van de bepalingen van het verdrag in strijd blijkt te zijn met een dwingende bepaling van de Belgische wet of met een internationaal verdrag, wordt deze bepaling als nietig beschouwd. In ieder geval brengt de eventuele nietigheid van het geheel of een deel van één van de clausules niet de nietigheid van de andere clausules van de overeenkomst mee, tenzij deze clausule er een essentieel onderdeel van vormt. In dit geval verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw en onverwijld te onderhandelen over de vervanging van nietige clausules door juridische clausules met een gelijkwaardig economisch effect.

bottom of page